• สายด่วน สคบ.1166

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด

 
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลบุลคากร 120 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 25 ครั้ง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 39 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 42 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรา 44 26 ครั้ง
แบบฟอร์มตามข้อสั่งการมาตรา 44 23 ครั้ง
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร Internal และผู้รับบริการ External 2560 12 ครั้ง
แบบฟอร์มรูปแบบการจัดทำ Flow Chart 37 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลตามแนวทางการปรับปรุง ITA 17 ครั้ง