• สายด่วน สคบ.1166

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์   คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 590 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน (OCPB POLL): สคบ. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน / สำรวจระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2562) 108 ครั้ง