เกี่ยวกับ สคบ.
สารจากท่านเลขาธิการฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร สคบ. 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้าง สคบ.
รายงานผลการดำเนินงานของ สคบ.
   - รายงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
   - การรับเรื่องร้องเรียน
   - การปฏิบัติราชการประจำปี
   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อมูลผู้บริโภค
สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
ข้อแนะนำ
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
ร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
คดีผู้บริโภค
รายชื่อผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี
บริการ สคบ.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน

   - คำขอจดทะเบียนขายตรง

   - แบบบันทึกคำร้องเรียน

สมัครสมาชิก สคบ.สาร ฟรี
เอกสาร แจกฟรี

   - ใบปลิว

   - สคบ.สาร

   - หนังสือ

สมัครรับข่าวสาร (e-newsletter)
หน่วยงานในสังกัด
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
กองกฎหมายและคดี
สำนักงานเลขานุการกรม
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ลิงค์ของ สคบ.
หนึ่งมหาวิทยาหนึ่งชมรม  
แผนแม่บทคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
คำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
แบบทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเผยแพร่ในเว็บไซต์ สคบ.
ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ (KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ดาวน์โหลดป้ายช่องทางการร้องเรียน    
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สคบ.
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.  
โครงการรณรงค์ใช้สิทธิอย่างฉลาด  
สายลับตรวจจับโฆษณา 4
บ้านติดดาว สคบ. ครั้งที่ 3
โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554 
ตราสัญลักษณ์ สคบ.
Application เพื่อผู้บริโภค
รวมคลังความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
โต๊ะข่าว สคบ. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ความรู้เพื่อผู้บริโภค 
สื่อภาพยนต์และเสียง  
อื่นๆ
ติดต่อเรา
ร้องเรียน online
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
มติ คคบ.
ข่าวเด่น
รวมภาพข่าวกิจกรรม
Intranet ocpb
จัดซื้อจัดจ้าง
สมัครงาน 
สถิติเรื่องร้องเรียน
สมาคมที่ สคบ. รับรอง
งาน/โครงการ สคบ.
Poll
สมุดเยี่ยมชม
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)