แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. * เพศ
 
ชาย
หญิง
2. * ช่วงอายุ
 
ต่ำกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3. * ระดับการศึกษา
 
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. * ความถี่ในการเข้าใช้
 
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความจำเป็น
ไม่เคยเข้าใช้

ส่วนที่ 2 : การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
Description : เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนเพียงไร
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.* เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2.* เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
3.* มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
4.* มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
5.* ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
6.* ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
7. สำนวนภาษาที่ใช้ สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
8. ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
9.* ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์

ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านเนื้อหา
Description : ข้อมูลทั่วไประดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.* เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.* ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
3. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4.* การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
5.* จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
Description : ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.* หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสีมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3.* รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
4. ภาษา และรูปภาพที่ใช้ มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
5.* สีที่ใช้สวยงามและสบายตา

ส่วนที่ 5 : จุดเด่นของเว็บไซต์
Description : เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
* จุดเด่นของเว็บไซต์ คือ
 

ส่วนที่ 6 : การประเมินด้านความสะดวก
Description : ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.* การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2.* การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
3.* การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4.* มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
5.* มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook
6.* คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน

ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะ
Description : เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1. * จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตวจสอบ
 
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)