• สายด่วน สคบ.1166

แบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็น

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน (OCPB POLL): สคบ. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน / สำรวจระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2562)