• สายด่วน สคบ.1166

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562)

17 มิ.ย. 2562หมายเหตุ : พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและผู้ที่จดทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ต้องวางหลักประกันกับนายทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่วางหลักประกัน ภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
>> ลิงก์ : พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

( webadmin )

เอกสารดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลด