• สายด่วน สคบ.1166

พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 469 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 520 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 3039 ครั้ง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 213 ครั้ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 141 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 188 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 946 ครั้ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 968 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 5115 ครั้ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 (ฉบับ Update ล่าสุด) 1934 ครั้ง