• สายด่วน สคบ.1166

ประกาศ / คำสั่ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สคบ. 8 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สคบ. 10 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของ สคบ. 12 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของ สคบ. 11 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ สคบ. 9 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในของ สคบ. 18 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 20 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 21 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ. 25 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ของ สคบ. 29 ครั้ง