ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สคบ.เตรียมพร้อมผู้ประกอบการจัดทำฉลากกระเช้าของขวัญให้ถูกต้อง ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 5 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน1405คน)

วันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดกระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า ผู้ผลิตชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม รวม ๔๒ แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้าที่ถูกต้อง โดยเชิญผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายในมาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี (ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ จะมีการจัดสรรกระเช้าของขวัญ และชุดสังฆทานเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ ของ สคบ. แล้ว แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนของการจัดทำฉลากตามที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมการค้าภายในกำหนด
 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ นำสินค้าที่มีคุณภาพดีมาบรรจุในกระเช้า มีฉลากอาการถูกต้อง มี อย.รับรอง สินค้ามีระยะเวลาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน ให้แสดงรายละเอียดของวันหมดอายุสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ แสดงตราสัญลักษณ์ของห้างหรือชื่อสถานประกอบการ แสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้อาหารที่นำมาจัดรวมในภาชนะเดียวกัน ระบุชื่อประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการและวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน กรมการค้าภายใน ได้กำหนดให้สินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญหรือชุดสังฆทาน แสดงรายการสินค้าแต่ละรายการ ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคาและค่าภาชนะที่นำมาบรรจุ
 
สคบ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดกระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และขอแนะนำผู้บริโภคให้พิจารณาฉลากและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีก่อนเลือกซื้อ โดยสามารถติดตามข้อมูลการทำฉลากสินค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.ocpb.go.th/ และหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)