เกี่ยวกับ สคบ.
ผู้บริหาร สคบ.


 

ผู้บริหาร สคบ.

 

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO))

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

นายดนัย หงสุรพันธ์
เลขานุการกรม

            

      

 

นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก
นายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา
นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา

พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง
นายเดชาวัต แจ้งชื่น
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวดาลัด รยะสวัสดิ์
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)