เกี่ยวกับ สคบ.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 
วิสัยทัศน์  "เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”
 
พันธกิจ
     1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
     2. พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
     3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
     4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเอง
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
 
เป้าประสงค์
     1. กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพ    
     2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
     3. ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
     4. กฎหมายมีความทันสมัย
     5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
     6. เครือข่างมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
     7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค
     8. องค์กรมีการบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
     9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
 
 
     ที่มา : นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
************************************************
 
 
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน
 
     พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้บริโภคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
     1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
     3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ
     5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
     6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
     7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
 
 
ค่านิยม (Value)   " เสมอภาค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคคี "
    
     1. เสมอภาค (Fairness)
 
คำนิยาม :
บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ทำให้ผู้รับบริการได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร
 
องค์ประกอบ :
 • เท่าเทียมกัน
 • ยุติธรรม
 • เป็นธรรม

 

     2. สุจริต (Intergrity)
 
คำนิยาม :
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง
 
องค์ประกอบ :
 • ซื่อสัตย์
 • หนักแน่น
 • โปร่งใส

 

     3. ใฝ่รู้ (Eager to Learn)
 
คำนิยาม :
การค้นหา สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ นำหน่วยงานไปสู้องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
องค์ประกอบ :
 • ขยัน ค้นคว้า
 • พัฒนาตัวเอง
 • ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 

     4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
 
คำนิยาม :
ปฏิบัติให้สำเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม
 
องค์ประกอบ :
 • รับผิดชอบ
 • บริการรวดเร็ว
 • ทุ่มเท ยืนหยัด

 

     5.สามัคคี (Unity)
 
คำนิยาม :
รวมพลัง ความคิด การกระทำ เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ของสคบ.
 
องค์ประกอบ :
 • มีน้ำใจ
 • ร่วมแรงร่วมใจ
 • เคารพให้เกียรติ
 • รักและศรัทธาในองค์กร
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)