ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

วันที่ 25 ธ.ค. 2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่วมกันจากหลายภาคส่วน เพื่อนำความเห็นที่ได้มาปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสม ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเกินสมควร และประการสำคัญคือ
ร่างประกาศดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อย่างแท้จริง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีการอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ กรรมการว่าด้วยสัญญา นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และนายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมอภิปรายในเวทีการสัมมนาดังกล่าว
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)