เกี่ยวกับ สคบ. >> โครงสร้าง สคบ. >> กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงสร้างบุคลากร


 
นายเดชาวัต แจ้งชื่น
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
 
 

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. และศูนย์ให้คำปรึกษา สายด่วน สคบ. 1166

นายธนาชัย สาธิตวสุธา

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.

นายดำรงค์รักษ์ เทพศิริ
นางสาวฐิตินันทน์ ทองประสิทธุ์
นางสาวฐิติพร กายละออง
นางสาวศิรินทิพย์ ขจรสุขศิริ
 
นางสาวพิมพ์พา ไข่มุก
นางสาวจิราวรรณ มากเขียว
นางสาวกอกนก ขวัญใจ
นางสาวแพรวรุ้ง ศัยยกุล
 
นายศรันย์ จันโทภาส
นางสาวณัชชา ประสงค์พรเจริญ
 

ศูนย์ให้คำปรึกษา สายด่วน สคบ. 1166

นางสาวพิชชา อินทร์นา
นางสาวสุมิตรา ขำสำอางค์
นางสาวลลิตา แสงระยับ
นางสาวสุคนธา พันธ์จรูญ
 
นางสาวณัฐพรรณ กันติ๊บ
นางสาวศิวาชญา สุขก่ำ
นางสาวประภาภร อุ่นสมัย
 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวดาลัด รยะสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณริน ชัยมัติ
นางรสพร พลธรรม
นางสาวดวงรัตน์ จันทร
นางสาวอภิชญา ศิลา
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิริกัลป์ แจ้งชื่น
นางสาวรัษฎาภัณฑ์ คำฟูบุตร
นายกนก อำนวยพร
นางสาวกมลวรรณ ศิลา
 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชชา ยัวนาค
นางสาวพิชาพร ทองรอด
นางสาวรุจิภาส กนกนาก
 

 ฝ่ายเผยแพร่วิชาการ และพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวเบญญาภา เมธาวราพร
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางศรีกัลยา นวลมณี
นางสาวนิศานารถ ก่อลาภกิจกุล
นางสาวกันย์รัตน์ ทับทิมทอง
นายภาสวิชญ์ แก้วกัลยา
 
นางสาวสุธิราภา ช่วงชุณห์ส่อง
นายอรรถพล คูหเจริญ
 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายถิระ หงสกุล
นางสาวศิริญญา กระดุมพี
นายกฤดิกร แจ่มตระกูล