เกี่ยวกับ สคบ. >> โครงสร้าง สคบ. >> กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
โครงสร้างบุคลากร


 
นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
นายมานะ บุญส่ง
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายควบคุม
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
นายประกิต โสมวิเศษ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวพัฒชะรีย์ วังนิคม
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นายเนติ นาคพงษ์
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
 
นายวสันต์ สมาธิ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวสิริพร แสงสว่าง
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวเอื้อเฟื้อ ดาวเรือง
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
 
นางสาวอนิตา เจริญสุข
นักสืบสวนสอบสวน
นางสาวมณฑา สามงามพุ่ม
นักสืบสวนสอบสวน
นางสาวอนงนาฎ หลัดกอง
นักสืบสวนสอบสวน
นายสิรวิชญ์ อุนทรีจันทร์
นักสืบสวนสอบสวน
 
นายประพัฒน์ กองเกตุ
นักสืบสวนสอบสวน
นายณัฐพงศ์ สุบิน
นักสืบสวนสอบสวน
นางสาวเฌณิศา กันติ๊บ
นักสืบสวนสอบสวน
นางสาวอาจรีย์ ใจอินทร์
นักสืบสวนสอบสวน
 
นางสาวศรีวิภา เฉลิม
นักสืบสวนสอบสวน
นายเอกวิทย์ แสงเงิน
นักสืบสวนสอบสวน
นางอารีรัตน์ รามัญ
นักสืบสวนสอบสวน
 
นายวุฒิศักดิ์ ชุ่มชื่น
นักสืบสวนสอบสวน
ว่าที่ร้อยตรี ฐานพงศ์ วิวัฒน์รัฐภาส
นักสืบสวนสอบสวน
นางสาวปิยธิดา บุญชื่น
นักสืบสวนสอบสวน
 
นางสาวพรทิพย์ เสือพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทัศนีย์ พิมพ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวทิพวรรณ พิมพ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวณีภรณ์ ชมสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวบัวหลัน กำมะถัน
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นางสาวธัญญลักษณ์ พงศ์แพทย์
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นายพงษ์ชัย จุติ
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
 
นายพิเชษฐ์ หมื่นฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นางสาวปวีณ์พร พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นายวุฒิพงษ์ ศุภพิชน์
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
 
นางสาวชนัญชิดา ชูช่วย
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
นางสาวกัญจน์พร ฉิ่งวังตะกอ
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน