ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ.
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง


 
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
   รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
   รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
   รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ถูกเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรง
    หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
      หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง    
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง   
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
      ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง    
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง   
      แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท  
      แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน  
      แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
     
    ข่าวสาร บทความ และเกร็ดความรู้
      ขายตรง ขายฝัน หรือ ลวงโลก 
      แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายคนโลภ  
      นักเรียนนักศึกษาระวังตกเป็นเหยื่อ  
      โกงที่ไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อคนยังมีความโลภอย่างไร้สติ  
      แชร์ลูกโซ่ยุคใหม่อ้างสิ้นค้าบังหน้ากู้หนี้เกษตรกร 
      พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย  
      ข้อพึงสังเกตความแตกต่างธุรกิขายตรงกับธุรกิจขายตรงแอบแฝง (แชร์ลูกโซ่)   
      การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.  
      ระวังถูกหลอกให้เข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่   
      สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้และนักขายตรงพึงกระหนักในธุรกิจขายตรง  
     
    สถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง