ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ลิงค์ของ สคบ.
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง


 
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 

  รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่จดทะเบียน ปี พ.ศ.2560 
 

  รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่จดทะเบียน ปี พ.ศ.2560 
 

  รายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนขายตรง 
 

  รายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตลาดแบบตรง 

  รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ถูกเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรง 
 

  หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
      หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง    
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง   
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
      ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง    
     
    สถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
     
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)