ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค


 
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
 
ทำเนียบ หลักสูตรวิทยากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ประจำปี2554    
  รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่น 1 (จังหวัด) 
  รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่น 2 (จังหวัด)  
  รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากร รุ่น 3 (จังหวัด)    
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำการวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ  
  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังส่วนภูมิภาค 
     
  คำสั่ง
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด  
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล  
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด    
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด เพิ่มเติม  
     
  หนังสือ
  หนังสือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ไตรมาสที่ ๑  
  หนังสือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ไตรมาสที่ ๒    
  หนังสือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ 
  หนังสือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด เพิ่มเติม  
  หนังสือ เรื่อง รายงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการติดตามผลการดำเนินงานฯ  
  หนังสือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ไตรมาสที่ ๔  
  การรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  ด่วนที่สุด หนังสือแจ้งการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
     
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบรายงานผลของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด  
  แบบรายงานผลของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ 
  แบบรายงานผลของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล   
  คำอธิบายรายละเอียดงานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค    
     
  ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)  
     
  ประชุม/อบรม/สัมมนา
  หลักสูตรวิทยากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2554  
     
  ไฟล์ประกอบการประชุม/อบรม/สัมมนา
  การดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545  
  ความรู้เบื้องต้น กม.อาญา-แพ่ง กม.วิ.อาญา -วิ.แพ่ง 1  
  ความรู้เบื้องต้น กม.อาญา-แพ่ง กม.วิ.อาญา-วิ.แพ่ง 2  
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1   
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2   
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3  
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด้านฉลากและสินค้าอันตราย)  
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด้านสัญญา)  
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด้านการโฆษณา)  
  พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551  
  หลักและวิธีการขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค   
  หลักและวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภค