ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560

วันที่ 2 พ.ค. 2560

            วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560” ณ ห้อง Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2522 โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ถือได้ว่า ผู้ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยตรงคือประชาชนในฐานะผู้บริโภค
             สำหรับแนวคิดในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2560 ในปีนี้ยึดแนวทางปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเภทบุคคล หน่วยงาน/องค์กร และสื่อมวลชน จำนวน 23 โล่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 8 โล่ พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3โล่ และ 7 ใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ จัดให้มีการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กสทช สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา