ข้อมูลเก่า >> สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558


 
 
ที่มา : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558