ข้อมูลเก่า >> department >> กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดขายตรง
ดาวน์โหลดเอกสาร


 
    แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  

   แบบตรวจสอบเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ (ขต.๑/๑)   

   แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน (ขต.๑/๑) 

   แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารและหลักฐานการประกอบธุรกิจขายตรง (ขต.๑/๑) 
   
  
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง   

    แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอยื่นจดทะเบียนการประกอบตลาดแบบตรง(แบบจดทะเบียนใหม่) 

    แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารและหลักฐานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ขต.๒/๑)  

    แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการขายสินค้าหรือบริการการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง(ขต.๒/๑)   
   
   
      แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท  
      แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน  
      แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง