ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


 

บันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดืม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานอื่นๆ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ มหาวิทยาลัยพายัพ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภค และการสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ


บันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สำนักพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ 9 หน่วยงาน
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย ระหว่าง สคบ. สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านรหัสสากลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สคบ.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา 5 แห่ง กับ สคบ.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง กับ สคบ.


บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สคบ. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สคบ. กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สคบ. กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ ระหว่าง สคบ. กับ ทิพยประกันภัย
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัด กศน.ตำบล ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงศึกษาธิการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระหว่างสคบ. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ระหว่าง สคบ. กับ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สคบ
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมแร่ใยหิน ระหว่าง สคบ. และ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองผู้บริโภค 18 หน่วยงาน
ปฏิญญาความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สคบ.และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่อง ความร่วมมือในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหภาพแรงงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สคบ และสภาทนายความ เรื่อง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค