ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ลิงค์ของ สคบ.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
 
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สคบ. กับ 9 หน่วยงาน  
 
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสคบ.กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย ระหว่าง สคบ. สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 
บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านรหัสสากลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สคบ.
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา 5 แห่ง กับ สคบ.
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง กับ สคบ.
 
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สคบ. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สคบ. กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
 
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สคบ. กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม   
 
บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ ระหว่าง สคบ. กับ ทิพยประกันภัย   
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัด กศน.ตำบล ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงศึกษาธิการ   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระหว่างสคบ. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ระหว่าง สคบ. กับ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สคบ  
 
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  
 
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 
บันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าระหว่าง สคบ. และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการควบคุมแร่ใยหิน ระหว่าง สคบ. และ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองผู้บริโภค 18 หน่วยงาน
 
ปฏิญญาความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค     
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สคบ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สคบ.และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่อง ความร่วมมือในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหภาพแรงงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 
บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สคบ และสภาทนายความ เรื่อง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)