ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ลิงค์ของ สคบ. >> งาน/โครงการ สคบ.
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.


 
แนวทางการกำหนดขอบเขต
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 
ภาคเช้า
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ชม.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่และ แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอบเขต : ๑. แนวนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
  ๒. บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
   
ภาคบ่าย
ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ชม.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ขอบเขต : ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและสินค้าอันตราย
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
   
  ๒. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
   
   

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำแนวทางการบรรยายเป็น PowerPoint ซึ่งมีการเชื่อมโยง

หลายมิติด้วย การนำข้อมูลไปใช้ในการบรรยาย ท่านสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน (นางสาวกรวรรรณฯ)

โทร. 02-1413-3433 02-143-0372 081-902-4244 โทรสาร 02-143-9765-6

   
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
ทำเนียบผู้อบรมวิทยากร
  
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)