ข้อมูลเก่า >> ลิงค์ของ สคบ. >> งาน/โครงการ สคบ.
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.


 
แนวทางการกำหนดขอบเขต
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 
ภาคเช้า
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ชม.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่และ แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอบเขต : ๑. แนวนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
  ๒. บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
   
ภาคบ่าย
ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ชม.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ขอบเขต : ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและสินค้าอันตราย
 
  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
   
  ๒. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
   
   

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำแนวทางการบรรยายเป็น PowerPoint ซึ่งมีการเชื่อมโยง

หลายมิติด้วย การนำข้อมูลไปใช้ในการบรรยาย ท่านสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน (นางสาวกรวรรรณฯ)

โทร. 02-1413-3433 02-143-0372 081-902-4244 โทรสาร 02-143-9765-6

   
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
ทำเนียบผู้อบรมวิทยากร