ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบ e-learning
ระบบคลังความรู้ ( KM)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
ผลการดำเนินงานของ สคบ.
งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค
Asia-Pacific Economic Cooperation
สคบ. ช่วยเป็นสื่อกลางเยียวยาน้ำท่วม
โครงการอบรมความรู้ให้แก่ อปท.
     
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา


 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 0-2143-9770
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2143-0401-04
- ฝ่ายควบคุม 0-2143-0398-0400
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 0-2143-9768
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์   0-2143-0391-93
- ฝ่ายควบคุม 0-2143-0387-89
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 0-2143-9767
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2143-0380-82
- ฝ่ายควบคุม 0-2143-0377-78
กองกฎหมายและคดี 0-2143-9762-63
- ฝ่ายกฎหมาย 0-2143-0363, 0-2143-0354
- ฝ่ายคดี 0-2143-0359-61
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 0-2141-3420-22
  0-2143-0365-67
กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0-2143-9772-73
- ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 0-2143-0411-13
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-2143-0407-10
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2143-0406
สำนักงานเลขานุการกรม 0-2143-9774
- เลขานุการกรม 0-2143-0415
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 0-2143-0424-25
- ฝ่ายการคลัง 0-2143-0416-18
- ฝ่ายพัสดุ 0-2143-0419-20
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0-2143-9776
  0-2143-0434-36
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2143-0437
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 0-2143-9765-66
- ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผล 0-2141-3430
- ฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน 0-2143-0372-73
- งานด้านต่างประเทศ 0-2141-3437
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2143-9775
  0-2143-0429-31
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)