ข้อมูลเก่า >> สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค


 

 

ที่มา : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556