เกี่ยวกับ สคบ.
ภารกิจและอำนาจหน้าที่


 
สคบ.ช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างไร
องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 
  - คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  - การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
การคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 
   - การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา 
   - การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก  
   - การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
   - การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
   - การดำเนินคดีแทนผู้บริโภค 
   - สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
   - การอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
   - บทกำหนดโทษ 
   
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
(เริ่มนับจากวันที่ 19 มิถุนายน 2556)